Pravidla a Podmínky

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost Philip Morris ČR a.s. Používáním těchto stránek souhlasíte s následujícími smluvními podmínkami a se Zásadami. Pokud s nimi nesouhlasíte, měli byste okamžitě přestat používat tento web. Tyto webové stránky jsou vám nabízeny k používání pouze, pokud bezvýhradně souhlasíte se smluvními podmínkami zde uvedenými.

HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

Na těchto webových stránkách se mohou nacházet hypertextové odkazy na jiné stránky, které provozují třetí osoby. Tyto odkazy vám poskytujeme pro vaše pohodlí a jako další cestu k informacím obsaženým na takovýchto jiných stránkách. Informace na webových stránkách, na které odkazujeme, jsme nemuseli nutně přezkoumávat a nejsme odpovědní za obsah ani produkty nebo služby, které mohou být nabízeny skrze tyto cizí stránky. Stránky provozované třetími osobami mohou obsahovat informace, se kterými nesouhlasíme. Zahrnutí hypertextových odkazů na jiné weby by nemělo být považováno za souhlas s obsahem odkazovaných webů. Používání odkazovaných webových stránek se může řídit jinými podmínkami. Za všechny informace (jako jsou např. datové soubory, psaný text, počítačový software, hudba, zvukové soubory nebo jiné zvuky, fotografie, videa nebo jiné obrázky), ke kterým jste se dostali prostřednictvím hypertextových odkazů umístěných na našem webu, jsou odpovědné osoby, od kterých tyto informace pocházejí.

ÚČEL WEBOVÝCH STRÁNEK

Tyto stránky jsou provozovány za účelem poskytování obecných informací o nás a našem novém produktu IQOS v souladu s platnými právními předpisy. Tyto stránky nejsou provozovány za reklamním či marketingovým účelem.

PŘESNOST, ÚPLNOST A AKTUÁLNOST INFORMACÍ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Nemůžeme zaručit, že informace, které zpřístupňujeme na těchto webových stránkách, jsou zcela přesné, úplné nebo aktuální. Obsah těchto webových stránek je pouze obecným přehledem, na který by se rozhodně nemělo spoléhat jako na jediný dostatečný základ pro důležitá rozhodnutí bez dalšího srovnání s primárními zdroji informací nebo se zdroji, které jsou přesnější, úplnější či aktuálnější. Je vaším rizikem, pokud se budete jakkoli spoléhat na obsah těchto webových stránek. Tyto webové stránky mohou obsahovat historické informace. Historické informace nemusí být aktuální a jsou vám poskytovány pouze pro doplnění informací. Vyhrazujeme si právo kdykoli měnit obsah těchto webových stránek, avšak nemáme žádnou povinnost aktualizovat informace obsažené na těchto webových stránkách. Používáním těchto webových stránek souhlasíte, že je vaší odpovědností sledovat změny těchto webových stránek.

POUŽITÍ OBSAHU Z WEBOVÝCH STRÁNEK

Tyto webové stránky (včetně veškerého jejich obsahu) jsou ve vlastnictví společnosti Philip Morris ČR a.s. nebo jejích poskytovatelů licence a jsou chráněny autorskými právy, právem k ochranným známkám a dalšími právními předpisy České republiky, USA, Švýcarska a dalších zemí. Pouze pro vaše osobní a nekomerční použití vám povolujeme procházet si tyto webové stránky a tisknout a stahovat kopie jejich obsahu za předpokladu, že z vytištěného nebo staženého obsahu neodstraníte copyrightovou doložku nebo jiná obdobná označení. Souhlasíte s tím, že nebudete jinak kopírovat, zobrazovat ani odesílat nic z obsahu webových stránek, a to jakýmkoli způsobem nebo prostředkem. Dále souhlasíte s tím, že nebudete upravovat, prodávat, vysílat ani distribuovat nic z obsahu webových stránek, a to jakýmkoli způsobem nebo prostředkem včetně nahrávání obsahu webových stránek na internet nebo jiného zpřístupňování on-line.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Tyto webové stránky obsahují loga a další ochranné známky nebo chráněná označení, které jsou ve vlastnictví společnosti Philip Morris ČR a.s. nebo jí k nim byla udělena licence. Na webových stránkách se také mohou nacházet ochranné známky třetích osob. Všechny takové ochranné známky jsou majetkem jejich příslušného vlastníka a vy souhlasíte s tím, že je nepoužijete nebo nevystavíte jakýmkoli způsobem bez předchozího písemného souhlasu vlastníka příslušné ochranné známky.

GOOGLE ANALYTICS

Tyto webové stránky využívají Google Analytics, které jsou vlastněny společností Google Inc. („Google“), což je náš způsob, jak sledovat, jak používáte tyto stránky a jak je můžeme vylepšit. Google Analytics je webová analytická služba poskytovaná společností Google. Google Analytics používají cookies, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, aby pomohly webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace generované soubory cookies o vašem používání webové stránky (včetně vaší IP adresy) jsou předávány a ukládány na serverech společnosti Google v USA. Společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, sestavení zpráv o aktivitě webové stránky pro provozovatele webových stránek a pro poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webové stránce a užíváním internetu. Společnost Google může tyto informace poskytnout třetím osobám, pokud to vyžaduje zákon, nebo pokud tyto třetí osoby zpracovávají informace jménem společnosti Google. Společnost Google nebude přiřazovat vaši IP adresu k jakýmkoli jiným datům drženým společností Google. Používání cookies můžete odmítnout příslušným nastavením vašeho prohlížeče, uvědomte si ale, prosím, že pokud tak učiníte, je možné, že nebudete moci plně využívat tyto webové stránky. Používáním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas se zpracováním vašich údajů společností Google, a to způsobem a pro účely popsané výše.

OMEZENÍ ZÁRUK

Tyto webové stránky používáte na své vlastní riziko. Webové stránky jsou poskytovány na základě principu „jak stojí a leží“ a „jak je k dispozici“. Vyhrazujeme si právo vám kdykoli omezit nebo ukončit přístup k webovým stránkám nebo k jakékoli jejich části. Společnost Philip Morris ČR a.s. výslovně odmítá poskytování jakýchkoli záruk, ať už výslovných nebo implicitních, včetně implicitních záruk obchodovatelnosti, uspokojivé kvality a vhodnosti pro určitý účel a dále jakýchkoli záruk o tom, že obsah webových stránek neporušuje práva jiných osob nebo předpisy; že přístup na webové stránky bude nepřerušovaný a bezchybný; že webové stránky budou zabezpečeny; že informace na webových stránkách jsou úplné, přesné a aktuální. Stáhnete-li si cokoli z těchto webových stránek, činíte tak dle vlastního uvážení a na své vlastní riziko. Jakékoli poškození vašeho počítačového systému nebo ztráta dat v důsledku takového stažení je výhradně na vaší vlastní odpovědnost. Žádná rada nebo informace, ústní či psaná, kterou vám poskytne společnost Philip Morris ČR a.s. nebo ji získáte z těchto webových stránek, nezakládá záruku jakéhokoli druhu. Souhlasíte s tím, že hypertextové odkazy z těchto webových stránek vás mohou vystavit obsahu, který může být urážlivý nebo nevhodný, a že v tomto ohledu využíváte služby na vlastní riziko. Vaše používání těchto webových stránek podléhá v nejširším rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy výše uvedeným omezením.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

V nejširším rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy rozumíte a souhlasíte s tím, že společnost Philip Morris ČR a.s. a poskytovatelé obsahu třetích osob vylučují svoji odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s vaším používáním webových stránek nebo nemožností je používat, jakož i jiných stránek, na které vstupujete prostřednictvím hypertextových odkazů na těchto webových stránkách, nebo v důsledku jakýchkoli našich kroků, které jsme buď provedli, nebo neprovedli na základě elektronické zprávy od vás. Mezi tyto patří povinnost k náhradě škody způsobené chybami, opomenutími, přerušeními, vadami, zpožděními, počítačovými viry, ztrátou zisku, ztrátou vašich dat, neoprávněným přístupem a změnou ve vašich přenosech a datech a dalšími hmotnými a nehmotnými ztrátami. Toto omezení platí bez ohledu na to, zda je nárok na náhradu škody uplatňován na základě porušení smluvní povinnosti v důsledku nedbalosti, nebo z jiného důvodu, a i v případě, že bychom my nebo naši zástupci jednali nedbale anebo byli na možnost takové odpovědnosti upozorněni.

VAŠE ODPOVĚDNOST

Pokud způsobíte technickou poruchu webových stránek nebo systémů, které k vám nebo ostatním přenáší webové stránky, souhlasíte s tím, že budete odpovědní za všechny závazky, náklady a výdaje (včetně poplatků za právní zastoupení) vyplývající z takové poruchy.

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ JINÝCH SUBJEKTŮ

Respektujeme práva duševního vlastnictví jiných subjektů a požadujeme, aby naši návštěvníci tak činili také. Pokud se domníváte, že vaše dílo bylo zkopírováno způsobem, který představuje porušení autorských práv, kontaktujte nás, prosím, na adrese:

Philip Morris ČR a.s.

Právní oddělení 

Vítězná 1 

284 03 Kutná Hora

JURISDIKCE

V nejširším rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy rozumíte a souhlasíte s tím, že společnost Philip Morris ČR a.s. a poskytovatelé obsahu třetích osob vylučují svoji odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s vaším používáním webových stránek nebo nemožností je používat, jakož i jiných stránek, na které vstupujete prostřednictvím hypertextových odkazů na těchto webových stránkách, nebo v důsledku jakýchkoli našich kroků, které jsme buď provedli, nebo neprovedli na základě elektronické zprávy od vás. Mezi tyto patří povinnost k náhradě škody způsobené chybami, opomenutími, přerušeními, vadami, zpožděními, počítačovými viry, ztrátou zisku, ztrátou vašich dat, neoprávněným přístupem a změnou ve vašich přenosech a datech a dalšími hmotnými a nehmotnými ztrátami. Toto omezení platí bez ohledu na to, zda je nárok na náhradu škody uplatňován na základě porušení smluvní povinnosti v důsledku nedbalosti, nebo z jiného důvodu, a i v případě, že bychom my nebo naši zástupci jednali nedbale anebo byli na možnost takové odpovědnosti upozorněni.